در قسمت ششم مبحثی رو تحت عنوان پرونده ها ی متلب در آموزش صفر تا صد متلب شروع کردیم. در این قسمت میخوایم مبحث انواع داده در متلب رو بررسی کنیم.

۱۳) انواع داده

هرگاه متلب با نام متغیر جدیدی روبرو شود ، این متغیر را ایجاد می کند و فضای مناسب حافظه را اختصاص می دهد.

اگر متغیر از قبل وجود داشته باشد ، سپس متلب محتوای اصلی را با محتوای جدید جایگزین می کند و در صورت لزوم فضای ذخیره سازی جدید را اختصاص می دهد.

مثلا،

Total = 32

جمله بالا یک ماتریس ۱ به ۱ با نام “Total” ایجاد می کند و مقدار ۳۲ را در آن ذخیره می کند.

انواع داده های موجود در متلب

متلب ۱۵ نوع داده بنیادی را ارائه می دهد. هر نوع داده، داده هایی را به صورت ماتریس یا آرایه ذخیره می کند. اندازه این ماتریس یا آرایه حداقل ۰ در ۰ است و می تواند تا یک ماتریس یا آرایه از هر اندازه بزرگ شود.

جدول زیر متداول ترین نوع داده استفاده شده در MATLAB را نشان می دهد –

Sr.No. نوع و توضیحات داده ها
۱ int8

عدد صحیح علامت دار ۸بیت

۲ uint8

عدد صحیح بدون علامت ۸بیت

۳ int16

عدد صحیح علامت دار ۱۶بیت

۴ uint16

عدد صحیح بدون علامت ۱۶ بیت

۵ int32

عدد صحیح علامت دار۳۲بیت

۶ uint32

عدد صحیح بدون علامت ۳۲بیت

۷ int64

عدد صحیح علامت دار ۶۴بیت

۸ uint64

عدد صحیح بدون علامت ۶۴بیت

۹ single

single precision numerical data

۱۰ double

double precision numerical data

۱۱ logical

logical values of 1 or 0, represent true and false respectively

۱۲ char

character data (strings are stored as vector of characters)

۱۳ cell array

array of indexed cells, each capable of storing an array of a different dimension and data type

۱۴ structure

C-like structures, each structure having named fields capable of storing an array of a different dimension and data type

۱۵ function handle

pointer to a function

۱۶ user classes

objects constructed from a user-defined class

۱۷ java classes

objects constructed from a Java class

مثال
با کد زیر یک فایل اسکریپت ایجاد کنید

str = 'Hello World!'
n = 2345
d = double(n)
un = uint32(789.50)
rn = 5678.92347
c = int32(rn)

هنگامی که کد فوق کامپایل و اجرا شد ، نتیجه زیر را ایجاد می کند

str = Hello World!
n = 2345
d = 2345
un = 790
rn = 5678.9
c = 5679

تبدیل انواع داده

متلب توابع مختلفی را برای تبدیل ، مقدار از نوع داده به دیگری ارائه می دهد. جدول زیر توابع تبدیل نوع داده را نشان می دهد

Function Purpose
char تبدیل به آرایه کاراکتر (رشته)
int2str تبدیل داده های عدد صحیح به رشته
mat2str تبدیل ماتریس به رشته
num2str تبدیل عدد به رشته
str2double تبدیل رشته به double-precision
str2num تبدیل رشته به عدد
native2unicode تبدیل بایت های عددی به کاراکترهای یونیکد
unicode2native تبدیل کاراکترهای یونیکد به بایت های عددی
base2dec تبدیل تعداد رشته پایه N به عدد اعشاری
bin2dec تبدیل تعداد رشته های باینری به عدد اعشاری
dec2base تبدیل اعشار به base N number
dec2bin تبدیل اعشار به عدد باینری
dec2hex تبدیل اعشار به عدد hexadecimal
hex2dec تبدیل عدد hexadecimal به اعشار
hex2num Convert hexadecimal number string to double-precision number
num2hex Convert singles and doubles to IEEE hexadecimal strings
cell2mat تبدیل آرایه سلولی به آرایه عددی
cell2struct تبدیل آرایه سلولی به آرایه ساختاری
cellstr Create cell array of strings from character array
mat2cell Convert array to cell array with potentially different sized cells
num2cell Convert array to cell array with consistently sized cells
struct2cell تبدیل ساختار به آرایه سلولی

تعیین انواع داده ها

متلب توابع مختلفی را برای شناسایی نوع داده های یک متغیر فراهم می کند.

در جدول زیر توابع تعیین نوع داده های متغیر ارائه شده است

 

FUNCTION PURPOSE
is تشخیص حالت
isfield بررسی آرایه ساختاری
iscell بررسی آرایه سلولی
validateattributes بررسی اعتبار آرایه
isstruct بررسی آرایه ساختاری
class بررسی کلاس object
isscalar بررسی آرایه اسکالر
isvector بررسی بردار
isinteger  بررسی آرایه عدد صحیح
isjava بررسی ورودی Java
islogical بررسی آرایه منطقی

مثال
با کد زیر یک فایل اسکریپت ایجاد کنید

x = 3
isinteger(x)
isfloat(x)
isvector(x)
isscalar(x)
isnumeric(x)
 
x = 23.54
isinteger(x)
isfloat(x)
isvector(x)
isscalar(x)
isnumeric(x)
 
x = [1 2 3]
isinteger(x)
isfloat(x)
isvector(x)
isscalar(x)
 
x = 'Hello'
isinteger(x)
isfloat(x)
isvector(x)
isscalar(x)
isnumeric(x)

هنگامی که پرونده را اجرا می کنید ، نتیجه زیر را ایجاد می کند

x = 3
ans = 0
ans = 1
ans = 1
ans = 1
ans = 1
x = 23.540
ans = 0
ans = 1
ans = 1
ans = 1
ans = 1
x =

     ۱     ۲     ۳

ans = 0
ans = 1
ans = 1
ans = 0
x = Hello
ans = 0
ans = 0
ans = 1
ans = 0
ans = 0

خب امیدوارم سری آموزش صفر تا صد متلب براتون مفید بوده باشه تا اینجای کار. با ما همراه باشید.