در اغلب مدل سازی هایی که در این نرم افزار صورت می پذیرد حتی مدل هایی با درجه غیر خطی بالا کاربر میبایست تنها داده های مهندسی نظیر هندسه مساله، رفتار ماده ی مربوطه، شرایط مرزی و بارگزاری و مش بندی مساله را تعیین کند.

در یک تحلیل غیر خطی اباکوس به طور اتوماتیک تلرانس های همگرایی و سایر پارامترهای کنترلی را انتخاب کرده و همچنین در طول تحلیل مقادیر انها را جهت دستیابی به یک جواب صحیح تعدیل می کند. توضیحات داده شده حاکی از آن است که تعداد پارامترهای کنترلی در تحلیل های غیرخطی در این نرم افزار کاسته شده است.

بررسی کاربرد شبیه سازی در صنایع مختلف

یکی از کاربرد های اباکوس در صنایع مختلف شبیه سازی است. در واقع گاهی اوقات در صنعتی نیاز است مخزنی ساخته شود که این مخزن فشاری را تحمل کند. انچه شما از این مخزن میدانید صرفا هندسه و وزن آن است و نمیدانید چه جنسی با چه ضخامتی باید در ان استفاده شود. فلذا برای این کار دو راه پیش رو دارید. ذاه اول استفاده از ازمایش های مربوطه است. بدین منظور نیاز است هندسه ای با پیچیدگی زیاد با ضخامت های مختلف ساخته شود تا مورد تست قرار گیرد و در این صورت شما به این نتیجه میرسید که آیا فشار مدنظر را تحمل میکند یا نه و در واقع ضخامت بهینه را بیابید. راه دوم آن است که شما مدل را وارد نرم افزار اباکوس کرده و با شناخت کاملی که از مواد های مختلف و خبرگی مهندسی خود دارید و آنچه که از فشار لازم داخل آن توسط طراح به شما انتقال داده شده آن را ئارد نرم افزار اباکوس کرده و در واقع با ریزالت هایی که از نرم افزار میگیرید تشخیص دهید که آیا ضخامت مورد نیاز برای این چند است.

بررسی سیستم واحد اندازه گیری مساله

یکی از مسائلی که کاربر ها را در استفاده از اباکوس دچار مشکل می کند، سیستم واحد نرم افزار است. در بسیاری از نرم افزار های دیگر در همان ابتدای کار در قسمت مودلینگ به شما می گوید که از کدام سیستم اندازه گیری میخواهید استفاده کنید. اما در اباکوس سیستم واحد تعریف میشود. این تعریف برمیگردد به نوع استفاده ای که شما دارید. برای مثال در صورتی که میخواهید از سیستم متریک استفاده بکنید در قسمت مدلینگ در قسمت پارت باید ابعاد را برحسب متر وارد کنید و هر کجا که نیرویی وارد میشود بر حسب نیوتن وارد کنید و هرکجا که جرم داریم واحد کیلوگرم و….

در مواقعی از سیستم متریک مقدور نیسنید استفاده کنید مثل زمانی که ابعاد کوچک باشد.

با استفاده از جدول زیر میتوانید بیابید که خروجی ها با توجه به ورودی چه واحدی دارد.

جدول واحد