در این پست ما یک لیست از نرم افزارهای مهندسی مکانیک ، از جمله CAD، تجزیه و تحلیل حرارتی، FEM ها و سایر خدمات یا ابزارهایی که می توان در مهندسی مکانیک استفاده گردد، به اشتراک می گذاریم. نسخه اصلی بعضی از آنها رایگان هستند و یا خریداری می شوند تا بتوانند از آنها به طور کامل کاربردی استفاده کرد. در اولین گام سعی کرده ایم تمام نرم افزار CAD را فهرست کنم. اگر نام نرم افزاری را می دانید که اسم آن در لیست نیامده کامنت بدهید تا اضافه شود.

نرم افزارهای CAD

Autodesk Alibre Design
Autocad electrical Autodesk Revit
Autodesk Inventor Auto CAD
Autodesk 3ds Max Brics cad
CATIA Creo Parametric / ProEngineer
DraftSight Femap
Google SketchUp Iron CAD
Kompas-3D KeyCreator
Mastercam Solid Edge
NX Top Solid
Rhino Via CAD 3D
SolidFace SpaceClaim
SolidWorks Turbo CAD
ZW3D  
Machine Design Software Patran 

نرم افزارهای تجزیه و تحلیل

Ansys Abaqus
SIMUFACT COMSOL Multiphysics
SIMULIA*