در این مقاله قصد داریم Stress Corrosion را با استفاده از نرم افزار COMSOL و با استفاده از ماژول خوردگی آن بررسی کنیم.