در این نقاله قصد داریم سیستمی را برای بررسی و بهبود عملکرد حفاظت کاتدی در سازه های دریایی معرفی کنیم.