چه کسی بزرگترین مهندس تاریخ است؟

این یک سوالی است که همیشه مطرح است و پاسخ درست و غلط ندارد. خوشبختانه مهندسانی در طول تاریخ ظهور کرده ان که راه را برای پیشرفت جامعه ی بشری راحت کرده اند. پیشرفتی که منجر به اختراعاتی شده است که زندگی ما را بسیار ساده تر کرده است.