همواره برای مهندسان کار هایی وجود داشته است که باعث عصبانیت آن ها می شود. این لیست ممکن است باعث جوشیدن خون شما و خارش پوست شما شود. ما یک نژاد ویژه هستیم، ما مهندسین هستیم و همه ما به نظر میرسد ناسازگاریهای مشابهی داشته باشیم. بنابراین، در اینجا ۹ چیز خاص که مهندسان از آن نفرت دارند را لیست کرده ایم.