مهندسان در جهان به تحکیم مرزهای اختراع شناخته شده اند. اما آنها ثابت می کنند که تنها انسان اند، که می توانند اشتباه کنند. البته، اشتباهات مهندسی چیزی شبیه به یک مسئله کاری روزمره نیستند. زمانی که آنها شکست می خورند، آن شکست در مقیاس بسیار وسیعی است.بیایید نگاهی به ۵ حادثه، خطا و اشتباه های مهندسی قرن بیستم بیاندازیم.