بسیاری از ویژگی های جدید و جالب در ماژول ردیابی ذرات برای کامسول (COMSOL Multiphysics) از نسخه ۴٫۳ به بعد به این نرمافزار اضافه شد.