متلب ساده ترین محیط محاسبات برای مهندسان است. نرمافزار متلب که شامل زبان متلب می شود، تنها زبان برنامه نویسی است که به محاسبات فنی اختصاص داده شده است.