کنفرانس های مهندسی فرصت های خوبی را برای مهندسان ایجاد می کند تا بتوانند با مهندسان دیگر و متخصصین ارتباط پیدا کنند. در این ارتباط مهندسان دستگاه ها و تکنیک های جدید را به یکدیگر ارائه می دهند و از دانش همدیگر بهره خواهند گرفت.