مهندسان افرادی هستند که برای تفسیر مشکلات خود آموزش دیده اند و سپس دانش خود را برای یافتن بهترین راه حل ها اعمال می کنند. این مسئله مهندسان را در موقعیتی مهم در جامعه قرار می دهد و مسئولیت های مهمی بر عهده آنهاست. در اینجا ۵ ویژگی برتر هر مهندس عالی که باید داشته باشد را بررسی می کنیم.