مهندسان و دانشجویانی که تازه شروع به یادگیری نرم افزارهای طراحی می کنند همواره پی نقشه هایی برای طراحی میگردند که هم به یادگیری آن ها کمک کند هم برای طراحی به آن ها ایده دهد.