دانش آموزان، مدرسان و کارفرمایان با هزینه ای که برای حضور در دانشگاه می کنند، اولین بحثی که برایشان پیش می آید درباره ی ضرورت مدرک کارشناسی ارشد است. در اینجا لیستی از مدرک کارشناسی ارشد است که ثابت شده است که سود آور است و تقریبا مطمئنا موفقیت در زمینه هایی را که آنها هدایت می کنند تضمین می کند.