هر مهندس باید لغت نامه مهندسین را بداند قبل از شروع جلسات مهم تا بتواند از سوالات کارفرما به خوبی فرار کند 🙂 . این مطلب در قالب طنز است و امیدواریم توهین به کسی تلقی نشود.