اگر بخواهیم مهندسان را در قالب چند کلمه تعریف کنیم می توان گفت که آن ها حل کننده مسائل با ذهنی خلاق هستند. این که چالش پیش روی آن ها چی باشد فرقی نمی کند، آن ها همواره در جست وجوی راهی برای بهتر کردن زندگی هستند. در این مقاله قصد داریم به ۷ چالش پیش روی مهندسان بپردازیم برای بهتر کردن روند تغییرات برای زندگی بهتر!