تحلیل تیر یک سر درگیر در اباکوس. تیری فولادی با مدول یانگ ۲۰۰ گیگاپاسکال، نسبت پواسون ۰٫۳ و سطح مقطع Tشکل را در نظر بگیرید که تحت بار عمودی قرار گرفته است. چنانچه تنش تسلیم سازه ۱۲۰۰ مگاپاسکال در نظر گرفته شود، کانتور تنش را در این تیر بدست آورید.