اکثر مردم مهندسان را به روش کاملا یکسانی درک می کنند و برخی ویژگی های شخصیتی (یا عدم آن) را با آنها مرتبط می کنند، که گاهی این ها حقیقت ندارند. چند نکته ی غلط درباره اینکه مهندسان چه کسانی هستند یا نه، وجود دارد، اما بیایید به ۱۰ عقیده رایج درباره مهندسان نگاه کنیم.