اولین بار بحث انقلاب صنعتی با به وجود آمدن ماشین های بخار مطرح شد. دومین انقلاب صنعتی، قدرت الکتریکی را به وجود آورد. سپس، با به وجود آمدن انقلاب صنعتی سوم، فناوری اطلاعات در صنعت به وجود آمد. آخرین انقلاب دیجیتال، به عنوان پرچمدار انقلاب های قبلی، در حال حاضر در صنایع مختلف در سراسر جهان تکامل یافته است.