با تمام این شگفتی ها و این سطح باور نکردنی از دسترسی جهانی، یک نگرانی عمده برای همه وجود دارد. سوال این است؛ چگونه می توان مطمئن باشید که دارایی های دیجیتال شما امن هستند؟