در مهندسی مکانیک، اصول مهندسی، فیزیک و علوم مواد برای طراحی، ساخت و درک سیستم های مکانیکی بررسی می شود. با یک تاریخ روشن و قوی و همچنین چشم انداز حرفه ای عالی، این یک انتخاب محبوب در میان دانشجویان مهندسی است.

امروز ما در مهندسی مکانیک تمرکز می کنیم. در زیر ما برای بررسی مهندسی مکانیک، ۲۰ بنیاد برتر در جهان را ذکر کرده ایم.

 1. Department of Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, United States
 2. Department of Mechanical Engineering, Stanford University, United States
 3. Department of Engineering, University of Cambridge, United Kingdom
 4. Department of Mechanical Engineering, University of California, Berkeley, United States
 5. Department of Mechanical Engineering, Imperial College London, United Kingdom
 6. Department of Mechanical Engineering, University of Michigan, United States
 7. Department of Mechanical Engineering, National University of Singapore, Singapore
 8. Department of Mechanical and Civil Engineering, California Institute of Technology, United States
 9. Department of Engineering Science, University of Oxford, United Kingdom
 10. Department of Materials Science & Mechanical Engineering, Harvard University, United States
 11. Department of Mechanical Engineering, University of Tokyo, Japan
 12. George W. Woodruff School of Mechanical Engineering, Georgia Institute of Technology, United States
 13. School of Mechanical Engineering, Purdue University, United States
 14. Department of Mechanical Engineering, Tsinghua University, China
 15. Department of Mechanical Engineering, University of Melbourne, Australia
 16. Faculty of Mechanical Engineering, RWTH Aachen University, Germany
 17. Faculty Mechanical, Maritime and Materials Engineering, Delft University of Technology, the Netherlands
 18. Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong
 19. Department of Mechanical Engineering, KTH Royal Institute of Technology, Sweden
 20. Department of Mechanical Science and Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign, United States