برای دانشجویان با استعداد در زمینه ی فیزیک و مکانیک، مهندسی مکانیک می تواند یک انتخاب عالی برای آینده باشد. به عنوان یک رشته عالی، مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی قوی، دوره های آموزشی این رشته را ارائه می دهند.

برای کمک به شما در این قسمت بهترین گروه های مهندسی مکانیک در اروپا را لیست کرده ایم.

 1. Department of Engineering, University of Cambridge, United Kingdom
 2. Department of Mechanical Engineering, Imperial College London, United Kingdom
 3. Department of Engineering Science, University of Oxford, United Kingdom
 4. Faculty of Mechanical Engineering, RWTH Aachen University, Germany
 5. Faculty Mechanical, Maritime and Materials Engineering, Delft University of Technology, the Netherlands
 6. Department of Mechanical Engineering, KTH Royal Institute of Technology, Sweden
 7. Department of Mechanical and Process Engineering, ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology, Switzerland
 8. Department of Mechanical Engineering, Politecnico di Milano, Italy
 9. Department of Mechanical Engineering, Technical University Munich, Germany
 10. School of Mechanical, Aerospace and Civil Engineering, University of Manchester, United Kingdom
 11. Faculty of Engineering Design, Production Engineering and Automotive Engineering, University of Stuttgart, Germany
 12. Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Sweden
 13. Department of Mechanical Engineering, Eindhoven University of Technology, the Netherlands
 14. Department of Mechanical Engineering, Karlsruhe Institute of Technology, Germany
 15. Department of Mechanical Engineering, KU Leuven, Belgium
 16. Department of Mechanical Engineering, Technical University of Denmark, Denmark
 17. Department of Mechanical Engineering and Transport Systems, Technical University Berlin, Germany
 18. Department of Engineering and the Environment, University of Southampton, United Kingdom
 19. Department of Mechanical Engineering, University of Sheffield, United Kingdom
 20. School of Mechanical Engineering, Leeds, United Kingdom

نویسنده: پوریا صادق لو