در سال های اخیر قدرت هوش مصنوعی افزایش یافته است. ماشین یک دستورالعمل ارائه شده توسط مهندس یا برنامه نویس را دنبال نمی کند. در عوض، آن را به طور کامل بر روی یک الگوریتم استوار کرده اند که به وسیله الگوبرداری از یک انسان می تواند انجام دهد.