برای پیشبینی آینده هیچ چیز قطعی ای وجود ندارد، اما یک چیز قطعی است: مهندسان نقش مهمی در شکل دادن به دنیای فردا با دید، مهارت و توانایی خود، ایفا می کنند. با ساخت زیرساخت های ضروری که جامعه به آن وابسته است، دانش مهندسی را به عمل تبدیل می کنند. بیایید به نمونه هایی که مهندسان در حال انجام این کار هستند نگاه کنیم.