برای اکثریت، پایان تحصیل به معنای ورود به دنیای واقعی و جستجوی شغل است. اگر شما در اکثریت هستید، به دنبال اولین موقعیت خود به عنوان یک حرفه ی واقعی در بخش مهندسی خواهید بود. برای کمک به اولین مصاحبه کاری مهندسی خود، این مقاله می تواند قبل از روز موعود، نکاتی را به شما ارائه دهد.