MBA یک پیش زمینه ی شغلی در اختیار شما قرار خواهد داد در حالی که در مدرک حوزه مالی شما را با مفاهیم عمیق تر تئوری مالی آشنا خواهد کرد.
پس ما در این مقاله برخی از شغل های جذاب این حوزه را برای شما معرفی خواهیم کرد