این راز که ما در جهان زندگی می کنیم که به واسطه ذهن و تفکری خلاق شکل می گیرد بر کسی پوشیده نیست. این افراد راه را برای برخی از نوآوری های باور نکردنی که بشریت به آن دست پیدا کرده است، گشوده اند. در زیر برخی از قهرمانان مهندسی را لیست کرده ایم.