در پیرو مقاله قسمت دوم، به معرفی و بررسی ماژول ها و زیرماژول های نرم افزار COMSOL میپردازیم.