پست زیر لیستی از ۴ نکته ی مهم است که می تواند به شما در انتخاب این نرم افزار کمک کند. ۴نکته ای که می توان آن را از مزایای سالیدورک دانست.