اموزش ماژول ها و زیر ماژول های کامسول (قسمت دوم)

در پیرو مقاله قسمت اول، به اموزش ماژول ها و زیرماژول های نرم افزار کامسول میپردازیم.

۶) ماژول ژئومکانیک: بسته ای است که در آن مکانیک ساختاری بسط و گسترش یافته و فرایند های ژئوفیزیک و مکانیک خاک توضیح داده شده است. این ماژول دارای مجموعه گسترده ای از مدل های ماده و موارد دیگر در مکانیک خاک است.

آموزش ماژول ژئومکانیک کامسول

اموزش ماژول ژئومکانیک کامسول

۷) ماژول انتقال حرارت: ماژول انتقال حرارت تمام سازوکارهای پایه ی انتقال حرارت از جمله انتقال حرارت به صورت رسانش، همرفت و تابش را پوشش می دهد. رابط های فیزیکی در دسترس در این ماژول دارای قابلیت های زیر هستند:

  • انتقال حرارت عمومی توسط رسانش
  • معادله بیوگرمایی
  • انتقال حرارت در محیط متخلخل
  • تابش حرارتی در محیط تضعیف کننده و پراکنده ساز نور
  • جریان سیال غیر متراکم غیردما
  • جریان متلاطم با استفاده از مدل های متلاطم
آموزش ماژول انتقال حرارت کامسول

اموزش ماژول انتقال حرارت کامسول

۸) ماژول MEMS: این ماژول مجموعه ای از رابط های فیزیکی و مدل های از پیش تعریف شده است که از آن می توان برای مدل سازی ادوات MEMS استفاده کرد. از کاربردهای متنوع آن در کامسول می توان ساخت مواد پیزو الکتریک و همچنین جریان در لایه-نازک را نام برد. این ماژول دارای کتابخانه ای از انواع مدلهای MEMS شامل گروهی از ادوات مانند سنسورها و سیستم های محرک است و توانایی ارتباط با مدلسازی های مدارات الکتریکی و پشتیبانی از ECAD را نیز فراهم کرده است.

آموزش ماژول MEMS کامسول

اموزش ماژول MEMS کامسول

۹) ماژول میکرو سیال شناسایی: در بحث آموزش کامسول این ماژول مجموعه ای از رابط های فیزیکی برای شبیه سازی ادوات است. همچنین ابزاری است که می‌توان برای مدلسازی جریان در مقیاس میکرو و نانو در آن پرداخت. رابطه‌ های فیزیکی در آن شامل جریان آرام، جریان چند فاز جریان در محیط متخلخل و جریان رقیق شده مانند جریان مولکولی آزاد جریان لغزش و جریان عبوری است. از قابلیت‌های دیگران نیز می‌توان به عملکرد در واکنش های شیمیایی و گونه های آبی اشاره کرد.

آموزش ماژول بهینه سازی کامسول

اموزش ماژول میکرو سیال شناسایی کامسول

۱۰) ماژول بهینه سازی: این ماژول می‌تواند برای تمام مجموعه خانواده کامسول مورد استفاده قرار گیرد و در واقع یک رابطه عمومی برای رسیدن به پاسخ ها و حل های بهینه شده مسائل مهندسی است. هر کدام از ورودی های یک مدل اعم از دیمانسیون هندسی شکل ها خواص ماده و یا چگونگی توزیع مواد می‌توانند به عنوان متغیرهای کنترل فرض شود و از طرفی خروجی مدل را نیز می‌توان به عنوان تابع هدف تلقی کرد. دو کلاس مهم از مسایل که دقت آنها مبتنی بر پروسه تحقیقی سیستماتیک است به شرح زیر می باشند:

  • مسائل طراحی با یک هدف معین
  • مسائل معکوس به خصوص در تخمین پارامتر در مدل های چند فیزیکی
آموزش ماژول بهینه سازی کامسول

اموزش ماژول بهینه سازی کامسول